terms

תקנון האתר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר mercur-e.com (להלן -“האתר”), אותו מפעילה חברת גלזר הדרכה בע”מ, ח.פ. 514924091 (להלן “החברה”).

החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש”).
המשתמש מתבקש ואף נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר באמצעות האתר שכן המשך שהותו באתר, כולל גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או הזמנה של מוצר כלשהו באמצעות האתר מהווים את הסכמתו להוראות תקנון זה.
המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש האלה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

השימוש באתר

חברת גלזר הדרכה בע”מ (להלן: “החברה”) המפעילה את האתר מקדמת בברכה את גולשיהוהמשתמשים בשירותיה. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת
שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

על מנת לפתוח חשבון באיביי/ אמזון / שופיפיי על הסוחר/ת להיות בן 18. מי שמעוניין לסחור וגילו מתחת ל-18 שנים יש להציג אישור הורים חתום ולפתוח חשבון על שם אחד ההורים.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני
המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

רישום לתוכניות הדרכה, קורסים וסדנאות

מבנה הקורס:

היקף הקורס, מועד תחילה, היכן יתקיים, שמות המדריכים ופרטים נוספים מפורט בדף הקורס, קיום הקורס, החברה רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד שנקבע לקיום הקורס, במקרה הצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה תהא רשאית להודיע לתלמיד לא פחות משבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס, כי אין באפשרותו לקיימו. במקרה זה, התלמיד יהא זכאי להחזר כספי מלא בגין הסכומים ששילם.

החברה רשאית להעביר לשנות את מבנה הקורס, להוסיף או לגרוע למידה פרונטלית של חלק מהמפגשים, להוסיף שעות לימוד ו/ או לערוך את הקורס כפי שימצא לנכון, גם בימים ובשעות שונים מהמועדים הקבועים בהם יתקיים הקורס. השינויים כאמור יובאו לידיעתו של התלמיד זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

יש לציין שהנ”ל אינם מהווים הפרת חוזה מצד מרכז הכשרה ואינם פוטרים את התלמיד מרישום לקורס ועמידה בהתחייבויות כלפי מרכז ההכשרה.

ביטול הקורס:

הודעה על ביטול הרשמה לקורס תוגש בכתב ע”י התלמיד במשרדי החברה ו/או תשלח על ידי תלמיד בפקס 077-4701213 או למייל info@mercur-e.com. חובה על התלמיד לוודא שהחברה קיבלה את הודעת הביטול ואישרה אותה.

קורס איביי ניתן לבטל עד השעה 12 של הסדנה ראשונה

קורס אמזון ניתן לבטל עד 7 ימים מתחילת הקורס

קורס שופיפיי ניתן לבטל עד השעה 19 של השיעור הראשון

סדנאות מוקלטות במודל שירות VOD  לא ניתנות לביטול

החזר כספי המגיע לתלמיד על פי האמור לעיל, ישולם וישלח לתלמיד בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת התמורה המלאה מהתלמיד עבור הקורס. תלמיד המבטל את הרשמתו לא יהא זכאי לתוספת הצמדה או ריבית מכל סוג שהוא.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

התשלום עבור הקורס:

עלות הקורס ותנאי תשלום מפורטים בדף הקורס.

תנאי להשתתפות התלמיד בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים ששילם התלמיד, במלואם ובמועדם.

החברה תהא רשאית להפסיק את לימודי התלמיד בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים לא יפרעו. החברה תתריע על כוונתה להפסיק את השתתפותו של התלמיד בפני התלמיד ותאפשר לו להסדיר את התשלום. לא הוסדר תשלום תוך 3 ימים ממועד ההתרעה כאמור לא יחודשו לימודי התלמיד. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכותה של החברה לתשלום עבור מלוא הקורס.

חובה להסדיר את מלוא התשלום עבור הקורס תוך 7 ימי עבודה ממועד ההרשמה. במידה ופרק הזמן ממועד ההרשמה ועד לפתיחת הקורס קצר מ 7 ימי עבודה, יש להסדיר את מלוא התשלום לפני מועד פתיחת הקורס.

דמי הרשמה יחויבו בכרטיס אשראי בלבד. לאחר חיוב דמי הרשמה, פרטי כרטיס האשראי ישמשו לצורך בטחון בלבד. במידה ולא הוסדר התשלום עבור הקורס בהתאם לתקנון, יחויב התשלום באמצעות כרטיס האשראי.

קוד התנהגות וסמכות:

במהלך לימודיו בקורס, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה ומדריכיה.

החברה תהא רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

חל איסור להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג’ ו/או לעשות שימוש שלא למטרות הקורס חומר שהועבר במהלך הקורס או נמסר לתלמיד במסגרת הקורס.

לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט מקומית ייחודית בכל הנוגע להסכם זה.

התלמידים מתבקשים לוודא שיש ברשותם את הציוד הנדרש על מנת להשתתף באופן מלא בקורס.

הסכם זה מהווה אישור לפרסום תמונותיו של התלמיד בנכסים הדיגיטליים של בית הספר, תוך התחייבות מצד בית הספר כי לא ייעשה כל שימוש לרעה בתמונות אלו.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על-ידי הגולשים באתר.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל -מנת לאפשר את ביצוע הרישום לקורסים המוצעים.

סמכויות שיפוט

בכל עניין שבמחלוקת הנובע מאתר זה במישרין ו/או בעקיפין ובכל עניין כאמור הנוגע
לחברה ו/או מי מטעמה, סמכות השיפוט הייחודית מסורה לבית משפט השלום בקריית גת וליתר בתי המשפט המוסמכים, לפי העניין, במקום מושבה של החברה.